Nhà trọ cần đáp ứng điều kiện gì về phòng cháy, chữa cháy?

Theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, tuy nhiên, ông Nguyễn Khánh Tường (Khánh Hòa) nhận thấy, địa phương còn chưa thống nhất về quản lý đối với loại hình nhà trọ (cho thuê dài hạn theo tháng, năm).

Ông Tường hỏi, nhà trọ cho thuê dài hạn theo tháng, có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh hoặc không có giấy phép kinh doanh có thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục I Nghị định số 136/2020/NĐ-CP không? Điều kiện cần đáp ứng về phòng cháy, chữa cháy là gì?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Ngày 10/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, theo đó, Phụ lục I Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đã được thay thế bằng Phụ lục I Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. Trong đó, nhà trọ thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở nhà trọ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.